Algemene voorwaarden

Voor het gebruik van deze website en de daaraan gekoppelde vacaturebank gelden de volgende algemene voorwaarden:

De website www.vrijwilligerswerkeemsdelta.nl is een platform voor vrijwilligersorganisaties en (potentiële) vrijwilligers. Cadanz Welzijn is eigenaar en beheerder van de website. Voor het gebruik van de website zijn een aantal voorwaarden opgesteld om misbruik te voorkomen en om ervoor te zorgen dat het platform een veilige en aangename plek is voor alle bezoekers.

Organisaties

Inschrijving

Organisaties/initiatieven zonder winstoogmerk kunnen zich kosteloos inschrijven op www.vrijwilligerswerkeemsdelta.nl. Het gaat hierbij om verenigingen en stichtingen, eventueel in oprichting. Zij gaan ermee akkoord dat de gegevens worden opgeslagen en desgewenst gebruikt worden voor het verzenden van de nieuwsbrief van Vrijwilligerswerk Eemsdelta. Contactgegevens mogen alleen na toestemming verstrekt worden. Individuen/particulieren kunnen zich niet op persoonlijke basis inschrijven als organisatie. Voor deze individuele vragen kan er contact worden opgenomen met Vrijwilligerswerk Eemsdelta voor doorverwijzing naar een passende organisatie.
Een medewerker van Vrijwilligerswerk Eemsdelta bepaalt, gedurende de openingstijden, eerst of een organisatie aan de voorwaarden voldoet voordat de inschrijving wordt geaccordeerd. Na accordering krijgt de organisatie inloggegevens toegekend. Met nieuwe organisaties of buurt- en groepsinitiatieven wordt vooraf contact opgenomen voordat het account wordt geactiveerd en de organisatie vrijwilligersvacatures kan aanmaken.

Toetsencriteria vacatures en inschrijvingen

Alle vacatures en inschrijvingen die bij de vrijwilligersvacaturebank van Vrijwilligerswerk Eemsdelta binnenkomen, worden getoetst aan de hand van onderstaande criteria. Deze criteria zijn ontwikkeld door de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

 • Er dient minimaal een WA-verzekering zijn. Bij risicovolle activiteiten wordt ook een ongevallenverzekering gevraagd. Werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Bij autorijden voor het werk is een auto-inzittendenverzekering noodzakelijk.
 • Geen opleidingseisen (behalve indien noodzakelijk rijbewijs of EHBO-diploma), vrijwilligerswerk dient voor een grote groep mensen toegankelijk te zijn. Dit betekent niet dat er geen vaardigheidseisen gesteld kunnen worden. Bij ervarings-, sekse- en leeftijdseisen moet de reden hiervoor acceptabel zijn (Bijvoorbeeld vrouwen, in een Blijf-van-mijn-Lijf huis).
 • Een vast contactpersoon biedt ondersteuning en begeleiding, er wordt een inwerkperiode afgesproken. Er dient een mogelijkheid te zijn voor onderling overleg met andere vrijwilligers en (eventuele) beroepskrachten over het werk.
 • Het takenpakket van de vrijwilliger dient duidelijk omschreven te zijn, evenals de afbakening in taken en verantwoordelijkheden tussen beroepskracht en vrijwilliger.
 • De organisatie mag maximaal 20 uur inzet vragen van de vrijwilliger (per week). De vrijwilliger kan uiteraard zelf bepalen of deze meer uren wil werken.
 • Er wordt niet bemiddeld voor profit-organisaties. Er wordt niet bemiddeld voor privépersonen. Het vrijwilligerswerk mag niet het karakter van betaalde arbeid hebben. Het vrijwilligerswerk mag niet plaatsvervangend voor bezuinigingen zijn.

Bron: www.nov.nl

Plaatsen van vacatures

Na accordering van de inschrijving kunnen er vacatures worden aangemaakt. Een medewerker van het Vrijwilligerswerk Eemsdelta kan alsnog na het opmaken van een vacature deze verwijderen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de vacature ligt bij de organisatie. Een medewerker van het Vrijwilligerswerk Eemsdelta kijkt naar spel- en typefouten en hanteert de volgende voorwaarden bij de beoordeling:

 • Niet schelden of bedreigen. Onwettelijke, agressieve, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, schadelijke, obscene, racistische, illegale of anderszins ongewenste bijdragen zijn niet toegestaan.
 • Geen persoonlijke informatie vermelden.
 • Irrelevante berichten worden niet geplaatst.
 • Het is niet toegestaan om commerciële of semi commerciële advertenties te plaatsen.
 • Berichten die een andere taal dan het Nederlands bevatten, kunnen worden geweigerd.
 • U mag uzelf niet voordoen als een ander persoon. De identiteit van de organisatie/persoon dient steeds eenduidig te zijn. Bij verwarring omtrent de identiteit van de organisatie of een persoon behoudt Vrijwilligerswerk Eemsdelta zich het recht voor om plaatsing te weigeren dan wel te schrappen.
 • Het is in principe toegestaan om adressen van websites (URL’s) in uw bericht op te nemen. Indien u echter naar websites linkt die wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen overschrijden en/of niet relevant zijn, kan uw reactie worden geweigerd.
 • Maak uw berichten niet te lang. Te lange berichten worden mogelijk ingekort of niet
  gepubliceerd.
 • Vrijwilligerswerk Eemsdelta behoudt zich het recht voor om reacties zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 • Wij hebben het recht om uw plaatsing te verwijderen indien wij via een van onze websites een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels.

Reacties op vacatures

Vrijwilligers kunnen reageren op een vacature door rechtstreeks via de vermelde contactgegevens contact op te nemen met de betreffende organisatie. Indien een vrijwilliger via de website aangegeven heeft graag ondersteuning te willen worden er een interessegesprek gehouden en bij gebleken geschiktheid verwezen naar een organisatie die passend vrijwilligerswerk heeft. De organisatie heeft te allen tijde de laatste stem om met betreffende vrijwilliger in zee te gaan. Organisaties kunnen, indien de vrijwilliger bij de inschrijving toestemming heeft gegeven, in het vacatureprofiel via het contactformulier op aanmelding reageren.

Verwijderen van vacatures

Wanneer een vacature niet meer vacant is, is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de organisatie om z.s.m. de vacature “onzichtbaar” te maken. Tevens zal er 2x per jaar een mail gestuurd worden met de vraag of het profiel of de vacature nog actueel is. Met daaraan gekoppeld de vraag dit aan te passen of de inschrijving te verwijderen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven is Vrijwilligerswerk Eemsdelta gemachtigd de vacature en/of het profiel te verwijderen. Op deze manier blijft de website actueel en wordt voorkomen dat vrijwilligers reageren op vacatures die niet meer openstaan of foute informatie bevatten.

Vrijwilligers

Een vrijwilliger kan zelfstandig reageren op vacatures. Vrijwilligerswerk Eemsdelta is niet verantwoordelijk voor het al dan niet ontvangen van een reactie van de betreffende organisatie. Mocht het voorkomen dat er helemaal geen reactie komt van de organisatie met betrekking tot de vacature, dan kan hier een melding van worden gemaakt bij Vrijwilligerswerk Eemsdelta. Een medewerker van Vrijwilligerswerk Eemsdelta zal dan contact opnemen met de betreffende organisatie.

Inhoud, Privacy en Verantwoordelijkheid

Wijzigen van organisatiegegevens/vacatures/vrijwilligersprofielen

Wanneer er een wijziging is opgetreden in de gegevens of de vacatures van de organisatie is het de verantwoordelijkheid van de organisatie om deze gegevens tijdig te wijzigen. Na het inloggen op de website kan de aanpassing worden gedaan.

Content (tekst en beeld)

Voor alle content gelden bovendien de onderstaande bepalingen:

 1. De aanbieder dient gerechtigd te zijn om content te plaatsen, openbaar te maken en/of aan te bieden, dan wel vanuit de positie van eigenaar van de content dan wel als rechthebbende daartoe.
 2. Een aanbieder mag geen content plaatsen en/of openbaar maken, cq overbrengen, die inbreuk maakt op rechten van derden, met nadruk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 3. Het is niet toegestaan dat aanbieders content plaatsen die softwarevirussen bevat en/of content te plaatsen die op enige wijze de computers van gebruikers van kunnen beschadigen of de werking van de servers van nadelig kunnen beïnvloeden.
 4. Het is een aanbieder niet toegestaan spam te plaatsen op www.vrijwilligerswerkeemsdelta.nl. Onder spam verstaan wij ongewenste reclame en ongewenst promotiemateriaal.
 5. Het is een aanbieder niet toegestaan om maatschappelijk ongewenste content te plaatsen.
 6. Het is de aanbieder niet toegestaan om seksueel getinte content te plaatsen. De beoordeling hiervan is aan de redactie en is niet vatbaar voor discussie.
 7. Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die mensen en of bedrijven nadelig wegzetten en/of kunnen beledigen of vernederen, discrimineren of welke haatdragende inhoud dan ook heeft.
 8. Het is aanbieders niet toegestaan om content te plaatsen van gewonde mensen, en of van
  mensen waarvan verwacht kan worden dat zij niet willen worden vertoond op in hun huidige situatie.
 9. Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die inbreuk maakt op de privacy van derden of wettelijke rechten van derden.

Privacy

Wanneer u zich inschrijft op de site www.vrijwilligerswerkeemsdelta.nl worden uw gegevens opgenomen in een digitaal bestand (Vrijwilligers). Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden (Organisaties/initiatieven).

Verantwoordelijkheid

Cadanz Welzijn (Vrijwilligerswerk Eemsdelta) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van teksten op de digitale vacaturebank en andere websites en webservices waar de inhoud van de vacaturebank of delen daarvan getoond wordt.

Disclaimer

De informatie op deze website trachten wij zo compleet mogelijk te maken. Heeft u toch nog vragen, schroomt u dan niet deze aan ons voor te leggen! Cadanz Welzijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, type- of drukfouten op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voor wat betreft de vacatures, presentatieteksten, beoordelingen en reacties, noch voor verdere schade die hiervan een gevolg kan zijn. Voor organisaties/initiatieven geldt dat hun contactgegevens worden verwijderd als de organisatie hier zelf om vraagt of niet meer bestaat. Vrijwilligerswerk Eemsdelta stuurt uitsluitend relevante informatie voor de organisatie per post of per e-mail. Bij de inschrijving wordt gevraagd om toestemming tot het sturen van de nieuwsbrief en andere informatie. Er dient per organisatie wel een contactpersoon te worden aangewezen. De contactgegevens van organisaties worden niet aan commerciële partijen doorverkocht, maar kunnen wel openbaar worden gemaakt voor zover hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.